رشته مهندسی آب: تمام کارشناسان  

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 24 / 01 / 1388
تلفن همراه : 09123425272
صلاحیت ها : 1 - بررسی حقابه ها و اجرت المثل و منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با آنها ، چشمه ها و چاه ها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عباسی  - علی (ش.ش 6)

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123423640
صلاحیت ها : 1 - بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با آنها، چشمه ها و چاهها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
پارسامنش - رضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122413464
صلاحیت ها : 1 - بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انها، چشمه ها و چاهها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مکاریان - رضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122416541
صلاحیت ها : 1 - بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انها، چشمه ها و چاهها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09190607922
صلاحیت ها : 1- بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاهها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09123416462
صلاحیت ها : 1- بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاهها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09192131984
صلاحیت ها : 1- بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 1) مهندسی آب رشته مهندسي آب تمام کارشناسان