رشته حسابداری و حسابرسی: تمام کارشناسان  

برادری - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 5 / 1381
تلفن همراه : 09122410599
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی.
2 - حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه.
3 - ارزيابي سهام و سهم الشراكه در امور خدماتي و بازرگاني
4- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ابوالقاسمیان - سید علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 7 / 1382
تلفن همراه : 09122413665
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی.
2 - حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه.
3 - رزيابي سهام و سهم الشراكه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي
4- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شهرآبادی - محمدعلی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 12/ 10/ 1380
تلفن همراه : 09126418756
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و موسسات عام المنفعه
3- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
4-حسابرسی امور مالیاتی
5- ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی
6- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نیکخواه بهرامی - کرامت اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 24 / 12 /1384
تلفن همراه : 09122418792
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی - علي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09121414729
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بارگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی.
و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شرمسار حسنعلی ده - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09121410423
صلاحیت ها : 1 - حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه.
2- حسابدای و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
وثوقي - محمود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 11 / 1388
تلفن همراه : 09122416621
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
معصومي - عنايت اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09125425321
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09124415377
صلاحیت ها : حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
2- حسابدای و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حاجی میری - ولی اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 02/ 09/ 1390
تلفن همراه : 09192773806
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بیگ محمدی - نصرت علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09121412208
صلاحیت ها : 1-رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
میری - اکبر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09121468256
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریهاو سایر موسسات عام المنفعه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سلطانی- مصطفی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09128418611
صلاحیت ها : حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
باقری- مهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09127439829
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28/ 01/ 1390
تلفن همراه : 09125424993
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
گل محمدی - جواد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 09/ 1390
تلفن همراه : 09122411984
صلاحیت ها : حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و موسسات عام المنفعه
3- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
4- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مغانلو - شهریار

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03 /09 /1390
تلفن همراه : 09123414036
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسنی- حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09121415521
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ملاء آقا میرزایی - جواد

تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09122420536
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خليليان - امير

تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09121818537
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفری - جواد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09128825661
صلاحیت ها : 1-رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مصطفی - بهرامی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09127442736
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
احمدی - محمد تقی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 13910128
تلفن همراه : 09122421464
صلاحیت ها : 1-رسیدگی وحسابرسی امور خدماتی وبازرگانی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی
2-حسابداری وحسابرسی موسسات ونهادهای غیر دولتی از جمله بنیادها،شهرداریها وسایر موسسات عام المنفعه
3- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها،سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عليمحمدي - حسن رضا

تاریخ شروع کارشناسی : 26 /01 / 1388
تلفن همراه : 09125423098
صلاحیت ها : 1 - حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 4) امور مالي رشته حسابداری و حسابرسی تمام کارشناسان