رشته راه و ساختمان : تمام کارشناسان  

یوسفیه - جلیل

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 3 / 1367
تلفن همراه : 09121416438
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی (مسکونی، غیر مزروعی)
2- تشخيص حسن انجام كار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
3- متره كار و برآورد ساختمان.
4- ارزیابی املاک مسکونی .
5 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل.
6 - تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تیموری - عبداله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 9 / 1372
تلفن همراه : 09121412468
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مهانفر - ربابه

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 12 / 1375
تلفن همراه : 09121415815
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلاف فی مابین: کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران (رتبه یک)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
افشار - جهانگیر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 /02 /1387
تلفن همراه : 09124413928
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسنی - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 8 / 81
تلفن همراه : 09121415018
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
6 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
7 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
8- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوری- غدیراله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 8 / 1381
تلفن همراه : 09121415809
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
نقشه برداری- پیاده کردن- تراز یابی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قنبلانی مجرد - محمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 12 /8 / 1381
تلفن همراه : 09121415389
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
6 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
7 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
8- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سلجوقی بادلو - سیامک

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 11 / 1381
تلفن همراه : 09122419815
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
فکور- علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 /10 /1385
تلفن همراه : 09123413238
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلاف فی مابین: کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران (رتبه 1)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهنیان - محسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 4 / 1386
تلفن همراه : 09122417236
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه قرارداد،ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ....).
3 - ارزیابی اراضی(مسکونی و غیر مسکونی).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جوجانی - امیرهوشنگ

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 4 / 1386
تلفن همراه : 09123412317
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه قرارداد،ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ....)
3 - ارزیابی اراضی(مسکونی و غیر مسکونی)
4 - ارزيابي ساختمانهاي متعارف و مسكوني
5- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
6- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهروزي - حميد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 12 / 1387
تلفن همراه : 09122419004
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلافات فیمابین کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران (رتبه 3)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوري عصري - عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09121413424
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خداوردي - مشهود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121415268
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
زينعلي - فريدون

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09122413316
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بيات - صفر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09122415856
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسبو پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
همتي - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09125419127
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7- ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8 - ارزيابي ساختمان(متعارف ، مسكوني ، ساير).
9- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل

10- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
11- رسیدگی به اختلاف مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در امور ساختمانی (رتبه 3)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوروزي - اكبر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09127437714
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اذاني - مرتضي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09122418402
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عظیمی - مهرداد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 02 /09 /1390
تلفن همراه : 09122413720
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
لطفی - سعید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 /3 / 1391
تلفن همراه : 09123411033
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
6 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شامی فرد - داود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122413607
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینخ تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
3- ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مجیدی فر- حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09124411252
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خدائی  - حبیب اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09127433392
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
9-تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نصیری  - عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09127411378
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رفیعی - سعید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122413223
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2-تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رسولی - عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 1 / 1392
تلفن همراه : 09123412548
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)، تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
4-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی و ارزیابی ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نورسینا - علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 1 / 1392
تلفن همراه : 09127440047
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5- ارزیابی اراضی مسکونی
6- ارزیابی املاک مسکونی
7- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رضوانی - محمدرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 94
تلفن همراه : 09123335392
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
باقری - ابراهیم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 94
تلفن همراه : 09122414678
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشری حوضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت
5- ارزیابی اراضی مسکونی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شرفی - روح الله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09123410472
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 06/ 1396
تلفن همراه : 09121414485
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل )
2 - تطبیق وضعیت (با نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات،قدمت،نوع
3 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
4 - ارزیابی اراضی مسکونی (غیر مزروعی )
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
امینی -حسین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 /09 /1384
تلفن همراه : 09124417809
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و مسکونی
7- ارزیابی ساختمان
8- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت الممثل ساختمان
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلافات فیمابین کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران (رتبه3)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خانبابائی -مهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1394/09/03
تلفن همراه : 09122413854
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
میناخانی - جعفر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 11/ 1394
تلفن همراه : 09122414722
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل )
2-تطبیق وضیعیت (بانقشه و قرارداد،ضوابط و مقررات ،قدمت ،نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4 تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (غیر مزروعی )
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 11 / 1394
تلفن همراه : 09126413633
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل )
2- تطبیق وضعیت ( بانقشه،قرارداد،ضوابط ومقررات،قدمت و نوع و ...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات(متره و برآورد )
4- تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و بروز میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی ،غیر مزروعی )
6-ارزیابی ساختمان(متعارف، مسکونی،سایر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 11 / 1394
تلفن همراه : 09126413633
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل )
2- تطبیق وضعیت ( بانقشه،قرارداد،ضوابط ومقررات،قدمت و نوع و ...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات(متره و برآورد )
4- تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و بروز میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی ،غیر مزروعی )
6-ارزیابی ساختمان(متعارف، مسکونی،سایر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خلیلی- محسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09122425680
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشری حوضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی مسکونی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اسلامی- حمیدرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09124068946
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریحوضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت
5- ارزیابی اراضی مسکونی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی- حسین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09125423002
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعمیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با: نقشهء قراردادء ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکردو تشخیص حسن انجام کار
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارات
6-ارزیابی اراضی مسکونی
7-ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفری- غلامحسین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09122425024
صلاحیت ها : ن و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ایوبی - غفور

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09127418767
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رضائی - جمشید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 01/ 94
تلفن همراه : 09122425147
صلاحیت ها : 1-تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2-تطبیق وضعیت (با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و ...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و بروز میزان خسارت
5- ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر مزروعی)
6- اریابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
الله مرادی- محمدامین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 /5 /94
تلفن همراه : 09122412799
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت(با: نقشه، ضوابط و مقررات، قرارداد، قدمت، نوع و ...)
3- تعیین مقادیر و براورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز میزان خسارت
5- ارزیابی اراضی مسکونی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
علی آبادی - داود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09122410733
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جوزی - رحیم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09126414405
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
كريمي - يعقوب

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 9 / 1372
تلفن همراه : 09122422528
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8 - ارزيابي ساختمان(متعارف ، مسكوني ، ساير).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 7 / 1381
تلفن همراه : 09123811362
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی.
2- برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارت.
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان.
4- ارزیابی واحدها و ساختمان های مسکونی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسني - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 8 / 1381
تلفن همراه : 09121415018
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی غیر مزروعي.
2 - برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارت.
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان.
4 - ارزيابي واحدها و ساختمان هاي مسكوني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
میانجی - بهروز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 3 / 1386
تلفن همراه : 09127417258
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8 - ارزيابي ساختمان هاي مسكوني.
9- تعیین تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حجتی - اصغر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30/ 01/ 1388
تلفن همراه : 09122417910
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
غنيون - محمدحسين

تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09121411762
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفري - مهدي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09122414721
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7- ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8 - ارزيابي ساختمان(متعارف ، مسكوني ، ساير).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حقايق بخشايش - محمدرضا

تاریخ شروع کارشناسی : 17 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09125412396
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7- ارزیابی اراضی مسکونی و غیر مزروعی
8- ارزیابی املاک مسکونی.
9- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
10- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
چوپانی - محمدهادی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123414558
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)، تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
4-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی و ارزیابی ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نقیلو - مهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09127406861
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)، تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
4-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی و ارزیابی ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
احمد خانی - مسعود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09124417050
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سکاکی - اردشیر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 / 3 / 1386
تلفن همراه : 09121410813
صلاحیت ها : 1- تطبیق وضعیت(با:نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات ،قدمت، نوع و...).
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه تعمیرات.
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد.
4- تشخیص حسن انجام کار.
5- تعیین علت بروز و میزان خسارت.
6- ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر مزروعی).
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
منتجبی- محمدحسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09121412327
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
6- ارزیابی املاک مسکونی
7- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسینی صبائی - محسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09196102383
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مهدی پورثابت- هادی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09121411595
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)، تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
4-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
5-ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جزء قاسمی - علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 1 / 1392
تلفن همراه : 09128029063
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)، تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
4-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی و ارزیابی ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بیگدلی - فیاض

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 18/ 03/ 94
تلفن همراه : 09121425225
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
6- ارزیابی املاک مسکونی
7- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09121415274
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حبيبي - مصطفي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 24 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09121411482
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عسگري - علي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 8 / 6 / 1388
تلفن همراه : 09127438036
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهرامي - ستار

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09126421506
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
طالب پور - شهرام

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09121410331
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار. تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
6- ارزیابی اراضی مسکونی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121424012
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8 - ارزيابي املاک مسکونی
9- تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خدابنده لو - حكمت اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09123420635
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
صدری - اصغر

تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09123420355
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
6- تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نقيلو - جمشيد

تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09122418757
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در امور ساختمانی (رتبه 3)
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
صالحي - عطااله

تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121425431
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار، تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
6 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
7 - ارزيابي املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
یوسفی- سید جمال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122415365
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)، تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
4- ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی و ارزیابی ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی - اصغر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09121414389
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 /1 / 1393
تلفن همراه : 09126450025
صلاحیت ها : 1-تعیین وتشریح وضعیت (تامین دلیل )
2-تطبیق وضعیت (بانقشه،قرارداد،ضوابط ومقررات،قدمت ، نوع و...)
3-تعیین مقادیر وبرآورد هزینه اجرای عملیات وبرآورد هزینه تعمیرات
4-تهیه ورسیدگی به صورت کارکرد
5-تشخیص حسن انجام کار ،تعیین علت بروز ومیزان خسارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
احمدی- علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 09/ 1390
تلفن همراه : 09121416742
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
9- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
غیبی- علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09122417064
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4-تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5- اراضی اراضی مسکونی
6- ارزیابی املاک مسکونی
7- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شیشه چی- عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 /10 / 1385
تلفن همراه : 09122414836
صلاحیت ها : 1- تطبیق وضعیت (با:نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات ،قدمت، نوع و...).
2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه تعمیرات.
3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد.
4- تشخیص حسن انجام کار.
5- تعیین علت بروز و میزان خسارت.
6- ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر مزروعی).
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امملاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مجتبي زاده - حسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 23 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09121415527
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8- ارزیابی املاک مسکونی.
9- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی.
10- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رحيمي - كريم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09126416048
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اميراني - علي احسان

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 12 / 2 / 1388
تلفن همراه : 09127722154
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
موسوي - سيد جمال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 6 / 1389
تلفن همراه : 09121412357
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار.
6 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
7 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
8 - ارزيابي املاک مسکونی
9- تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی - رحیم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123421960
صلاحیت ها : 1- تعییhttp://www.zanjankarshenas.ir/administrator/index.php?option=com_mtree&task=editlink&link_id=202ن و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
هاشمی - سید مسعود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 94
تلفن همراه : 09125413000
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی - کریم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09124413592
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
غمخوار پیشه - سپهر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 16/ 02/ 1391
تلفن همراه : 09123421102
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
هاشمی - سیدمهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 23/ 02/ 1391
تلفن همراه : 09122425100
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6-ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
8- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوری ترکمانی - داود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09125421182
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
صالحی- جلال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09124413011
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآورد)
4- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر زراعی)
6- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 6) راه و ساختمان و نقشه برداری رشته راه و ساختمان تمام کارشناسان