دادسرای عمومی ابهر

آدرس: ابهر - 30 متري خيابان معلم

تلفن:  3 - 5243481  و 5223010 (0242)

فكس: 5278005 (0242)