دادسرای عمومی ایجرود

آدرس: زرين آباد - جنب فرمانداري

تلفن: 3722520 (0242)

فكس: 3722482 (0242)