دادسرای عمومی بزينه رود

آدرس: بخش بزينه رود - پشت ناحيه بسيج بزينه رود

تلفن:  4622159 (0242)

فكس: 4622158 (0242)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی دادسراهای عمومی استان بزينه رود