رشته راه و ساختمان : تمام کارشناسان  

یوسفیه - جلیل

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 3 / 1367
تلفن همراه : 09121416438
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی (مسکونی، غیر مزروعی)
2- تشخيص حسن انجام كار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
3- متره كار و برآورد ساختمان.
4- ارزیابی املاک مسکونی .
5 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل.
6 - تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تیموری - عبداله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 9 / 1372
تلفن همراه : 09121412468
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مهانفر - ربابه

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 12 / 1375
تلفن همراه : 09121415815
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلاف فی مابین: کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران (رتبه یک)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سلجوقی بادلو - سیامک

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1381/02/29
تلفن همراه : 09122419815
صلاحیت ها : 1 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
2 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
3 - ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
4 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
5 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
6 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
7 - رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوری- غدیراله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 8 / 1381
تلفن همراه : 09121415809
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
2 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
3 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان - نقشه برداری - پیاده کردن - تراز یابی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قنبلانی مجرد - محمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 12 /8 / 1381
تلفن همراه : 09121415389
صلاحیت ها : 1- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
2- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
3 - ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
4 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
5 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
6 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسنی - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 8 / 81
تلفن همراه : 09121415018
صلاحیت ها : 1- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
2- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
3- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
4 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
5 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
6- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
فکور- علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 /10 /1385
تلفن همراه : 09123413238
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلاف فی مابین: کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران (رتبه 1)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جوجانی - امیرهوشنگ

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05 / 04 / 1386
تلفن همراه : 09123412317
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه قرارداد،ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ....)
3 - ارزیابی اراضی(مسکونی و غیر مسکونی)
4 - ارزيابي ساختمانهاي متعارف و مسكوني
5- تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
6- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهنیان - محسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 11/ 4 / 1386
تلفن همراه : 09122417236
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه قرارداد،ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ....)
3 - ارزیابی اراضی(مسکونی و غیر مسکونی).
4 - ارزیابی ساختمان ( متعارف ، مسکونی و سایر )
5 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
6 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
افشار - جهانگیر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 /02 /1387
تلفن همراه : 09124413928
صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2- تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4- تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10- رسیدگی به اختلافات فی مابین : کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهروزي - حميد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 12 / 1387
تلفن همراه : 09122419004
صلاحیت ها : 1 - تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
2 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
3 - تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
4 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5 - ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
6 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
7 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
8 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
9 - رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران (رتبه 3)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوري عصري - عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 01 / 1388
تلفن همراه : 09121413424
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4 - تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 - ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9 - تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10 - رسیدگی به اختلافات فی ما بین : کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خداوردي - مشهود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121415268
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4 - تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 - ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9 - تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10 - رسیدگی به اختلافات فی مابین : کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بيات - صفر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09122415856
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت (با نقشه: قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و...)
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات (متره و برآور)
4 - تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد.
5 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 - ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی)
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان.
9 - تعیین سرقفلی و حقوق کسبو پیشه و تجارت
10 - رسیدگی به اختلافات فی مابین : کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
همتي - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09125419127
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
6 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
7 - ارزيابي ساختمان(متعارف ، مسكوني ، ساير).
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل
9 - تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10 - رسیدگی به اختلافات فی مابین : کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12/ 1389
تلفن همراه : 09121410936
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رسولی - عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/12/15
تلفن همراه : 09123412548
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ( متره و برآورد )
4 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5 -ارزیابی اراضی ( مسکونی و غیر مزروعی )
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اسلامی- حمیدرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09124068946
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
لطفی - سعید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/03 / 1391
تلفن همراه : 09123411033
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تهيه و رسيدگي صورت كاركرد.
5 - تشخيص حسن انجام كار تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
6 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
7 - ارزیابی ساختمان ( متعارف ، مسکونی و سایر )
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خدائی  - حبیب اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09127433392
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6 -ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7 - ارزیابی ساختمان ( متعارف ، مسکونی و سایر )
8- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نصیری  - عباس

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09127411378
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
6 - ارزیابی اراضی مسکونی و غیر زراعی
7 - ارزیابی ساختمان ( متعارف ، مسکونی و سایر )
8 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نورسینا - علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/12/15
تلفن همراه : 09127440047
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)،
2 - تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع...
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
4 - تشخیص حسن انجام کار، تعیین علل بروز خسارت و میزان آن
5 - ارزیابی اراضی مسکونی
6 - ارزیابی ساختمان ( متعارف ، مسکونی و سایر )
7 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان
8 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خلیلی- محسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09122425680
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفری- غلامحسین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09122425024
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رضائی - جمشید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1394/05/19
تلفن همراه : 09122425147
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
باقری - ابراهیم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 94
تلفن همراه : 09122414678
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
5 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
6 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
7 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
الله مرادی- محمدامین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1394/05/19
تلفن همراه : 09122412799
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1381/07/07
تلفن همراه : 09123811362
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسني - احمد

تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 8 / 1381
تلفن همراه : 09121415018
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
میانجی - بهروز

تاریخ شروع کارشناسی : 1386/04/11
تلفن همراه : 09127417258
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
كريمي - يعقوب

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1388/01/20
تلفن همراه : 09122422528
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
غنيون - محمدحسين

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1388/10/01
تلفن همراه : 09121411762
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - محاسبات فنی ساختمان - ساختمان های فلزی و بتن آرمه
10 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سکاکی - اردشیر

تاریخ شروع کارشناسی : 1386/04/11
تلفن همراه : 09121410813
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جزء قاسمی - علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/12/25
تلفن همراه : 09128029063
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حبيبي - مصطفي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1388/01/24
تلفن همراه : 09121411482
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
صدری - اصغر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1389/12/28
تلفن همراه : 09123420355
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
10 – رسیدگی به اختلافات فی مابین: کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران رتبه 3
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی - اصغر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/12/15
تلفن همراه : 09121414389
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شیشه چی- عباس

تاریخ شروع کارشناسی : 1385/10/14
تلفن همراه : 09122414836
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
موسوي - سيد جمال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1389/12/28
تلفن همراه : 09121412357
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی - رحیم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/12/15
تلفن همراه : 09123421960
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
هاشمی - سیدمهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/02/23
تلفن همراه : 09122425100
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
غمخوار پیشه - سپهر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1391/02/16
تلفن همراه : 09123421102
صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)
2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه ،قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و... )
3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمییرات ( متره و برآورد )
4 - تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
5 - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت
6 – ارزیابی اراضی( مسکونی ، غیر مزروعی )
7 - ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)
8 - تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان
9 - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 6) راه و ساختمان و نقشه برداری رشته راه و ساختمان تمام کارشناسان