رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات: تمام کارشناسان  

غنیون - ناصر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 5 / 1381
تلفن همراه : 09125422935
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی تجهیزات الکترونیک صنعتی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ترابی - سید زهیر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 23 / 8 / 1381
تلفن همراه : 09122414484
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی ماشین آلات و کارگاههای کوچک.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بيگدلي - ناصر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 18 / 12 / 1387
تلفن همراه : 09121418201
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
علي آبادي - ابراهيم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 18 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09122415381
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
3 - رسيدگي و ارزيابي تاسيسات و تجهيزات شبكه و پست هاي توزيع نيروي برق در واحدهاي صنعتي.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قدكي مقدم - مسعود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 23 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09121413275
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قزلباش - محمدتقي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 / 2 / 1388
تلفن همراه : 09122415949
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نظريان - پيمان

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 9 / 1388
تلفن همراه : 09122414620
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
دوستي - صمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 10 / 10 / 1388
تلفن همراه : 09123412189
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قلعه مولائي - مهدي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1388
تلفن همراه : 09122414987
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عناصری- مهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 16 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09193410279
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تيموري - سعيد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09125260429
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
معصومي - داود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09123411762
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني.
2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني.
3 - رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
آتش نما- علی اصغر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 09/ 1390
تلفن همراه : 09127422946
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
آهنی - مصطفی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09125806629
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی.
2 - رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عسگری - عیسی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123420951
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی.
2 - رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
احمدزاده محبوبی - بهروز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09122417102
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حلوائی- جمشید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09123418969
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
امیدوار اصل - محمدرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09122416640
صلاحیت ها : رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
براتی-حمید رضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 /9 /1390
تلفن همراه : 09125425734
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی.
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی.
3- رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحد های صنعتی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حلواچی-داود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 /9 /1390
تلفن همراه : 09122418302
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاهاهی فنی.
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
آقا‌ولی- بابک

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 09/ 1395
تلفن همراه : 09126076150
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات کارگاههای فنی
2- رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ابراهیمی-احد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 13 /09 /1395
تلفن همراه : 09122418187
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 7) صنعت و فن رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات تمام کارشناسان