دادسرای عمومی خدابنده

آدرس: خيابان تختي - روبروي سپاه ناحيه خدابنده

تلفن:  34222332 (0242)

فكس: 34227502 (0242)

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی دادسراهای عمومی استان خدابنده