دادسرای عمومی دندي

آدرس: روبروي مسجد جامع

تلفن: 1 - 3522720 (0242)

فكس: 1 - 3522720 (0242)

اسامی کارشناسان کشیک