اطلاعیه در خصوص کارشناسان کشیک

تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی :

ماده 5 - با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضائی ، کارشناس یا اعضای هیات های کارشناسی باید شخصاً موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آم اظهار نظر نمایند . 

ماده 6 -  کارشناسان مکلف اند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی ، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون اعلام نمایند تا به صورت برخط و برابر بند ث ماده 3 این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضائی برسد .

ماده 7 - چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد ، کارشناس یا هیات کارشناسی می توانند همزمان با تقدیم نظریه خود ، مابه التفاوت آن را از مرجع صادر کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند . مرجع مذکور در صورت موافقت ، با رعایت قوانین و مقررات ، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید .

تبصره -  مابه التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می شود .

ماده 8 - کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک ، موظف اند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراحع قضائی ، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند .

ماده 9 - کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضائی به آنها ارجاع شده است ، مکلف اند امور کارشناسی مراجع قضائی را مقدم داشته و انجام آن را در اولویت قرار دهند .

ماده 10 -  کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهار نظر اقدام کند ، یا در نزد مرجع قضائی حاضر شود ، باید ظرف 48 ساعت از ابلاغ در سامانه ، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید .

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی دادسراهای عمومی استان اطلاعیه در خصوص کارشناسان کشیک